Provozní řád

Provozní řád Bowlingu Restaurace „U TÉMŮ“

  1. Hráči jsou povinni se řídit provozním řádem. Zahájení a ukončení provozu bowlingu je stanoveno otevírací dobou vyznačenou na vývěsce provozovny Bowlingu Restaurace „U TÉMŮ“.
  2. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém provozovny Bowlingu live, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry po jejím ukončení. Zákazník platí skutečně odehraný čas, nikoli každou započatou hodinu. Zákazník je odpovědný za svůj odehraný čas, který si hlídá sám, pokud hraje nad rámec rezervovaného času, tento čas je povinen uhradit.
  3. Při pozdním příchodu na objednanou dráhu nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky.
  4. Hráč je povinen dostavit se 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha bowlingu právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.
  5. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.
  6. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze osobám s bílou podrážkou obuvi.
  7. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do hracího prostoru bowlingových drách přísně zakázán.
  8. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny obsluhujícího personálu.
    Zejména nesmí:
   
  • vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud dráha není obsluhou uvedena do provozu
  • vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se nerozsvítí zelené světlo
  • pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule
  • vstupovat na dráhu s jídlem a pitím
  • vstupovat na dráhu s cigaretou, doutníkem či dýmkou
  • ohrožovat či omezovat svým nevhodným chováním ostatní hráče
  9. Prostor rozběhu před čárou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Umožňuje hráčům před odhodem koule doklouznout. Upozorňujeme hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění. Dále upozorňujeme hráče na riziko úrazu při neopatrném odebírání koulí z podavače (v žádném případě nikdy nesahejte do vnitřku podavače).
  10. Při použití vlastního sportovního náčiní (bowlingová obuv a koule) přebírá hráč plnou zodpovědnost za případné poškození tohoto náčiní, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího zařízení způsobené tímto náčiním.
  11. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.
  12. Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
  13. Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál právně ukončit hru a vykázat jej z prostoru bowlingu.
  14. V případě úmyslného poškození bowlingové dráhy nebo zařízení bowlingu má provozovatel BOWLING Restaurace „U TÉMŮ“ právo na náhradu způsobené škody.
  15. Tento provozní řád nabývá platnosti dne tj.14.10.2013